Chi tiết văn bản

 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Danh mục văn bản