Chi tiết văn bản:

 Chỉ thị về phương hướng và một số nhiệm vụ chủ yếu để triển khai thực hiện chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Tin học

MENU VĂN BẢN