Chi tiết văn bản:

 Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định 85/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho các nghiệp vụ

MENU VĂN BẢN