Chi tiết văn bản

 Phê duyệt Dự toán mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức mua sắm tập trung cấp Bộ năm 2019 áp dụng kết quả đấu thầu tập trung năm 2018

Danh mục văn bản