Chi tiết văn bản:

 Quyết định của Bộ Thuỷ sản về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thuỷ sản ban hành đã hết hiệu lực pháp luật

MENU VĂN BẢN