Chi tiết văn bản

 Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Bộ Thủy sản sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2006/TTLT-BTC-BNN&PTNT-BTS ngày 6/4/2006 hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến nông, khuyến ...

Danh mục văn bản