LÃNH ĐẠO BỘ CÔNG THƯƠNG

Điện thoại: (04) 22 202 201

Email: AnhTTr@moit.gov.vn

Thư ký: Lê Triệu Dũng

Email: DungLT@moit.gov.vn

Email: VuongHQ@moit.gov.vn

Thư ký: Phạm Tất Phong

Điện thoại: (04) 22 202 206

Email: PhongPT@moit.gov.vn

Điện thoại: (04) 22 202 216

Email: KhanhTQ@moit.gov.vn

Thư ký: Phạm Anh Tuấn

Điện thoại: (04) 22 202 226

Email: TuanP@moit.gov.vn

Điện thoại: (04) 22 202 333

Email: HaiDT@moit.gov.vn

Thư ký: Hoàng Việt Anh

Điện thoại: (04) 22 202 204

Email: AnhHV@moit.gov.vn

Điện thoại: HungCQ@moit.gov.vn

Thư ký: Nguyễn Thế Long

Điện thoại: (04) 2220 2204

Email: LongNT.TH@moit.gov.vn

CÁC THỜI KỲ PHÁT TRIỂN
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ