Ảnh

Bộ trưởng Phạm Khai

Bộ trưởng Bộ Điện lực giai đoạn 01/1981 - 02/1987

CÁC THỜI KỲ PHÁT TRIỂN
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ