Ảnh

Bộ trưởng Nguyên Chân

Bộ trưởng Bộ Mỏ và Than giai đoạn 01/1981 - 06/1986

CÁC THỜI KỲ PHÁT TRIỂN
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ