Ảnh

Bộ trưởng Vũ Tuân

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ giai đoạn 1975 - 02/1977
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ giai đoạn 02/1987 - 02/1990
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Thực phẩm giai đoạn 1/1981 - 6/1986

Các thời kỳ phát triển
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ