Ảnh

Bộ trưởng Ngô Tấn Nhơn

Bộ trưởng Bộ Kinh tế giai đoạn 11/1946 - 3/1947

CÁC THỜI KỲ PHÁT TRIỂN
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ