Chi tiết văn bản:

 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương

MENU VĂN BẢN