THỨ TRƯỞNG TRẦN QUỐC KHÁNH TIẾP ĐOÀN PHÓ THỦ TƯỚNG NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ LIÊN BANG ETHIOPIA
Thứ trưởng Trần Quốc Khánh tiếp đoàn Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ liên bang Ethiopia
26/07/2017

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh tiếp đoàn Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ liên bang Ethiopia
26/07/2017

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh tiếp đoàn Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ liên bang Ethiopia
26/07/2017

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh tiếp đoàn Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ liên bang Ethiopia
26/07/2017

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh tiếp đoàn Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ liên bang Ethiopia
26/07/2017