Giờ Trái đất 2019: Chung tay "Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất”