Nghiên cứu xuất phát từ mục tiêu tiết kiệm năng lượng, phát triển bền vững