Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc)

Địa chỉ: No. 101, F3-1, Song Jiang Rd.,Taipei, Taiwan, R.O.C

Điện thoại: (+886.2) 2503.6840

Fax: (+886.2) 2503.6842

Email:tw@moit.gov.vn

Lãnh đạo đơn vị