HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN
Quyết định 765/QĐ-BCT Danh mục các mặt hàng được cắt giảm kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm của BCT
Công ty chúng tôi có câu hỏi liên quan đến QĐ 765/QĐ-BCT ngày 29.03.2019, có danh mục các mặt hàng được cắt giảm kiểm tra chuyên ngành trong phụ lục đính kèm có các mặt hàng kèm mã số hs, xin hỏi các danh mục hàng hóa này là những hàng hóa cần phải thực hiện kiểm tra chuyên ngành sau khi đã cắt giảm rồi, hay danh mục hàng hóa này là danh mục hàng hóa được miễn kiểm tra chuyên nghành của Bộ. Kính mong quý Bộ giải đáp!
Người gửi: Nguyễn Thị Như Khánh (khanh.nguyen@tpptrading.vn);
CÂU TRẢ LỜI

Điều 1 của Quyết định số 765/QĐ-BCT ngày 29 tháng 03 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) đã được cắt giảm kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương, được cập nhật và chi tiết hóa đến mã HS 8 số theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Như vậy, danh mục hàng hóa này là danh mục hàng hóa đã được cắt giảm kiểm tra chuyên ngành khi làm thủ tục thông quan hàng hóa. Theo đó, các tổ chức, cá nhân không phải nộp cho cơ quan Hải quan chứng từ liên quan đến kết quả kiểm tra chuyên ngành đối với các sản phẩm, hàng hóa tại Phụ lục của Quyết định này để thông quan hàng hóa theo quy định của pháp luật hải quan hiện hành.