Petrolimex và công tác bảo vệ môi trường

 • 41d2e5e264a7664e751f4baa59f778bb3fed57a1-dfdd-4a26-917b-edf14bd99535_t_1603186244257_e385d

 • z2864089431343_2d969dc8c89511f9450b57017415170d_0a297

 • 541560bfb3067515711f9dba9f4879d8b0e141cd-0a41-4183-bcb4-3490947a5d36_t_1603186310785_ab7c8

 • z2864089473761_02dc17f053ef12ebf14cd8ded75109cc_9fe1d

 • 81272a41752d2811f778d86fb6901aab8434e5b5-579e-4421-a874-7115180393c9_t_1603186371417_39d6b

 • z2864089393787_fe6a85cbdd44b98b9044c45d2fd36173_01b07

 • z2864089473820_b0d836eeac82a1e8139b0e7bffd519ed_4d33c

 • z2864089373448_55a5795bc4814d36bb0ab5e978c276c5_f694e

 • fa3d9aed7080de6ae811ac8f436b75b468bf41e3-a9cc-408d-92e7-b2bf85c91dbf_t_1603187214872_a6099

 • b89b3d43e28bf1babcf5ffaaf1eea1408af3ec23-3aa5-48c0-8ba0-b232c5d4b5a7_t_1603186264288_1acc0

 • z2864089453400_1efb2e9516e4342b9ff7db048a274af3_04593

 • z2864089473822_f8bc73a2dbb5aa19cb33497c916bbd86_2fdc2

 • z2864089559882_918e092a0c676ab4e8fa4073ec59d944_9a378

 • z2864089496518_3393b8048a2e95a667d678df38ca6a96_8a443

 • z2864089579397_b036ceae876d9e86ac6ec359d6840ea3_b5676

 • z2864089586148_1ae9608e6ae3b5c197a5586dd3a62f97_74598

 • z2864089588031_355672b690d24dad3d49a2df66f87ab7_ccab7

 • z2864089602723_5aa25305cbd58c8dd24a4ce58c654176_ca9ac

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website