Email: DienNH@moit.gov.vn

Thư ký: Nguyễn Ngọc Khánh

Điện thoại: 024. 2220 2333 

Email: HaiDT@moit.gov.vn

Thư ký: Tống Bá Luân 

Điện thoại: 024. 2220 2204 

Email: LuanTB@moit.gov.vn

Email: TanNSN@moit.gov.vn

Thư ký: Phạm Tất Phong

Điện thoại: 024. 2220 2206

Email: PhongPT@moit.gov.vn

 

Điện thoại: 024. 2220 2206

Email: Thangpth@moit.gov.vn

Thư ký: Lưu Thị Thu Quế

Email: queltt@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website