Sơ đồ tổ chức Bộ công thương

Đơn vị quản lý nhà nước

Thương vụ

Đơn vị sự nghiệp