Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

Địa chỉ: Số 70 đường Nguyễn Huệ- Thành phố Huế

Điện thoại: (054) 3 822 813

Fax: (054) 3 845 934

Email:cnhue@vnn.vn

Website:http://www.hueic.edu.vn

Chức năng nhiệm vụ

Email: pvquan@hueic.edu.vn

Email: lvluan@hueic.edu.vn

Tin nổi bật

Liên kết website