Phòng Hành chính Tổng hợp

Địa chỉ: Yên Thọ - Đông Triều - Quảng Ninh

Điện thoại: (033) 3 6331565

Fax: (033) 3 871092

Email:hcth@qui.edu.vn

Tin nổi bật

Liên kết website