Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương

Địa chỉ: Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương

Điện thoại: (844) 38.611.461

Fax: (844) 36.440.498

Email: tcbct@vitis.edu.vn

Website: http://vitis.edu.vn/

 

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 0436440419

Email: NamNT@moit.gov.vn

Điện thoại: 0436463121

Email: AnLH@moit.gov.vn

Điện thoại: 0436462394

Email: LoiPV@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website