Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập (kiêm nhiệm Xu-đăng, Nam Xu-đăng, Pa-lét-tin, Ê-ri-tơ-rê, Li băng))

Tầng G, 23 Mohamed El Ghazali, Dokki, Giza, Ai Cập

eg@moit.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 0020-2-3336-6598; 0020-122-124-8986

Email: ndhung.hn@hotmail.com

Tin nổi bật

Liên kết website