Thương vụ Việt Nam tại Niu Di-lân (Kiêm nhiệm Phi-gi, Sa-moa)

Địa chỉ: Level 2, 90- 92 Dixon str. PO Box 11095, Manners str., Wellington 6142

Điện thoại: (+64) 4 8033 775

Fax: (+64) 4 8033 777

Email:nz@moit.gov.vn

Điện thoại: 0064-4-8033-775

Email: oanhtd@moit.gov.vn

Điện thoại: 0064-4-8033-775

Email: tungdh@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website