Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan

Địa chỉ: 261 Laan Van New Oost-Indie, 2593 BR, The Hague, The Netherlands

Điện thoại: (+31) 70 381 5594

Fax: (+31) 70 381 4205

Email:nl@moit.gov.vn; vntrade@xs4all.nl

Điện thoại: 3170381559431638898579

Email: diepvomoit@gmail.com; diepvtn@moit.gov.vn

Điện thoại: 84975493988

Tin nổi bật

Liên kết website