Thương vụ Việt Nam tại Hung-ga-ri (Kiêm nhiệm Crô-a-ti-a, Bô-xni-a Héc-dê-gô-vi-na)

Địa chỉ: H-1147 Budapest, Miskolci utca 89

Điện thoại: + 36 30 2245968; + 36 1 261 6361

Fax: (+36) 1 222 7039

Email:hu@moit.gov.vn

Điện thoại: +36 30 132 1551

Email: phuongntm@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website