Thương vụ Việt Nam tại Pháp (Kiêm nhiệm Bồ Đào Nha, Mô-na-cô, An-đô-ra, Cộng hòa Trung Phi)

Địa chỉ: 44, Avenue de Madrid, 92 200 Neuilly sur Seine, France

Điện thoại: (+33) 1 46 24 85 77

Fax: (+33) 1 46 24 12 58

Email:fr@moit.gov.vn

Điện thoại: 33766440205

Email: sonva@moit.gov.vn; fr@moit.gov.vn

Điện thoại: 33646776246

Email: hungdh@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website