Thương vụ Việt Nam tại Séc (kiêm nhiệm Xlô-va-ki-a)

Địa chỉ: Rasinovo Nabrezi 38, 128 00 Praha 2, Czech Republic

Điện thoại: +420 773 635 829

Fax: +420 224 942 132

Email:cz@moit.gov.vn

Điện thoại: 420773635829

Email: cz@moit.gov.vn

Điện thoại: 420776028497

Tin nổi bật

Liên kết website