Thương vụ Việt Nam tại U-crai-na (Kiêm nhiệm Môn-đô-va, Ác-mê-ni-a)

Địa chỉ: 18 Instituskaya street., 01103 Kiev, Ucraina

Điện thoại: +380 44 253 02 53

Fax: +380 44 253 02 53

Email:ua@moit.gov.vn

Website:ua@moit.gov.vn

Điện thoại: 38093889899

Email: ua@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website