Thương vụ Việt Nam tại Vê-nê-zu-ê-la (kiêm nhiệm Cô-lôm-bi-a, Grê-na-đa, Bác-ba-đốt, Xanh Vin-xen và Gree-na-din)

Địa chỉ: Edificio “Parque Jahn”, Apto. 3 C, Av. Alfredo Jahn entre 3ra.y 4ta.transversal, Urb.: Los Palos Grandes, Chacao, Caracas

Điện thoại: (58) (212) 284 0679

Fax: +58.212.2647324

Email:phongkt@moit.gov.vn; ktphong172@gmail.com

Tin nổi bật

Liên kết website