Trung tâm Giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại New York, Hoa Kỳ

Địa chỉ: phòng 425, 580 Đại lộ 5, New York 10036

Điện thoại: 00 - 1 - 212 - 8682 – 686

Fax: 00 - 1 - 212 - 8682 – 688

Email:vietradeny@vietrade-newyork.org; vietrade-newyork@vietrade.gov.vn

Website:http://www.vietrade.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 121286826862688

Email: hungnm@vietrade.gov.vn; hungnman@moit.gov.vn

Điện thoại: 13476865157

Email: vannguyen@vietrade-newyork.org; vannth@vietrade.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website