Phòng Hội nhập kinh tế quốc tế trong nước

1) Tổ chức công tác nghiên cứu để giúp Ban chỉ đạo tư vấn cho Chính phủ về các chủ trương, chính sách hội nhập kinh tế quốc tế phù hợp với điều kiện của Việt Nam; đầu mối tổ chức hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện;

2) Tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng trong việc tổ chức thực hiện xem xét, cho ý kiến về các chiến lược, đề án, dự án, các báo cáo chuyên đề về hội nhập kinh tế quốc tế; rà soát, đánh giá việc triển khai một số Nghị quyết, Chương trình hành động, chiến lược về hội nhập kinh tế quốc tế;

3) Tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng công tác kiểm tra đôn đốc các Bộ ngành, các địa phương và các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ hội nhập kinh tế quốc tế của mình, bao gồm các công việc thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật, chiến lược, kế hoạch của Chính phủ, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế;

4) Tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng trong việc rà soát, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về kinh tế - thương mại trong nước để thích ứng với các định chế, các tổ chức kinh tế - thương mại quốc tế và khu vực; các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam và bảo vệ quyền và lợi ích của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế;

5) Đầu mối về công tác thông tin, tuyên truyền của Văn phòng; xây dựng kế hoạch chung của Văn phòng, phối hợp các phòng liên quan để thực hiện và trực tiếp tiến hành tổ chức, phối hợp các Bộ, ngành, các cơ quan và địa phương tiến hành công tác phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn và bồi dưỡng kiến thức về chủ trương, đường lối và các nội dung của hội nhập kinh tế quốc tế; Chịu trách nhiệm triển khai, duy trì các công cụ thông tin của Văn phòng Ban chỉ đạo như: website; cổng thông tin điện tử WTO; phối hợp với các chuyên gia, giảng viên, biên tập, biên soạn, xuất bản các ấn phẩm, bài viết về hội nhập kinh tế quốc tế phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền;

6) Đầu mối theo dõi, phối hợp với các đầu mối hội nhập kinh tế quốc tế tại các Bộ, ngành và địa phương. Tổng hợp và định kỳ báo cáo Lãnh đạo Ban Chỉ đạo tình hình khiển khai các nhiệm vụ về hội nhập kinh tế quốc tế của các Bộ, ngành và địa phương;

7) Thực hiện cuộc nghiên cứu, điều tra, khảo sát, đánh giá, hội thảo, hội nghị phục vụ cho các hoạt động của Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành;

8) Đầu mối giúp Lãnh đạo Văn phòng trong công tác phối hợp giữa Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành HNQT về kinh tế với các Bộ phận giúp việc của Ban Chỉ đạo liên ngành khác trong việc thực hiện hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo quốc gia về Hội nhập quốc tế Kiến nghị các nội dung đề nghị các Ban Chỉ đạo liên ngành khác, và các Bộ, ngành, địa phương cung cấp thông tin cần thiết phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo;

9) Đầu mối xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo; chuẩn bị nội dung các phiên họp của ban chỉ đạo và các văn bản chỉ đạo điều hành của Trưởng ban; chuẩn bị chương trình và các điều kiện cần thiết khác cho các cuộc họp; tổng hợp các thông tin báo cáo, tài liệu và phục vụ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo liên ngành; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện những quyết định, kết luận tại các kỳ họp của Ban Chỉ đạo;

10) Theo dõi và tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng trong việc Việt Nam tham gia một số tổ chức kinh tế khu vực và quốc tế;

11) Tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng về các công việc của Nhóm chuyên gia tư vấn và Nhóm hỗ trợ kỹ thuật. Đôn đốc và tổng hợp báo cáo định kỳ Tổng thư ký về các công việc triển khai của Nhóm chuyên gia tư vấn và Nhóm hỗ trợ kỹ thuật.

Chức năng nhiệm vụ

Tin nổi bật

Liên kết website