Phòng Tài chính kế toán

Địa chỉ: Tầng 1, Khu nhà D, Liên Bảo, Vụ Bản, Nam Định

Điện thoại: (0350) 3986998

Fax: (0350).3843051

Email:tckt@cnd.edu.vn

Tin nổi bật

Liên kết website