Phòng Tài chính Kế toán

Địa chỉ: Tầng 1 Nhà Đa năng Điện thoại:

Điện thoại: (0240) 3855417

Email:ptckt@bcit.edu.vn

Email: taynv@bcit.edu.vn

Tin nổi bật

Liên kết website