Phòng Tổ chức Hành chính

Địa chỉ: Tầng 1 Nhà Đa năng

Điện thoại: (0240) 3826112

Email:ptchc@bcit.edu.vn

Email: hungnq@bcit.edu.vn

Email: tuan01bg@gmail.com

Tin nổi bật

Liên kết website