Khoa Khoa học cơ bản

Địa chỉ: Tầng 2, A7, cơ sở 1 (khu A)

Điện thoại: 043. 7655121- 249.

Email:khoakhcb@haui.edu.vn

Tin nổi bật

Liên kết website