Thương vụ Việt Nam tại An-giê-ri (Kiêm nhiệm Ma-li, Xê-nê-gan, Ni-giê, Găm-bi-a, Tuy-ni-di)

Villa 30, Boulevard du 11 Décembre 1960, El Biar, Val d’Hydra, Alger

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 0021-3-559-502-658

Email: dz@moit.gov.vn; nhuanhd@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website