Thương vụ Việt Nam tại Nam Phi (Kiêm nhiệm Nam-mi-bi-a, Dim-ba-bu-ê, Bốt-xoa-na, Vương quốc Lê-xô-thô, Vương quốc Xoa-di-len, Mô-dăm-bíc)

Địa chỉ: 198 Silver Oak Ave, Waterkloof, Pretoria, South Africa

Điện thoại: (+27) 12 346 8083

Fax: (+27) 12 346 8507

Email:za@moit.gov.vn

Điện thoại: 270123468083

Email: za@moit.gov.vn

Điện thoại: 270123468083

Email: lethuquynh1410@gmail.com

Tin nổi bật

Liên kết website