Trường Cao đẳng Cơ khí - Luyện kim

Địa chỉ: Cơ sở I: Xã Lương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên - Cơ sở II: P.Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (0280) 3845092

Fax: (0280) 3845297

Email:Cklk2000@hn.vnn.vn

Website:http://www.cklk.edu.vn

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 02803221025

Email: Haicdlk@yahoo.com

Tin nổi bật

Liên kết website