Phòng Quản trị Đầu tư

Địa chỉ: 70 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế

Điện thoại: 054.3834701,

Email: lvtai@hueic.edu.vn

Tin nổi bật

Liên kết website