Thương vụ Việt Nam tại Mê-xi-cô (kiêm nhiệm Goa-tê-ma-la, Ôn-đu-rát, En-xan-va-đo, Bê-li-giê)

Địa chỉ: Sudermann # 408, Col. Polanco, Del. Miguel Hidalgo C.P.11560, México D.F.

Điện thoại: (+52-55) 5254 0024

Fax: (+52-55) 5254 0023

Email:mx@moit.gov.vn; vietrade.mexico@gmail.com

Điện thoại: 525552540024525512002825

Email: mx@moit.gov.vn, vietrade.mexico@gmail.com

Tin nổi bật

Liên kết website