Phòng Tổ chức Hành chính

Địa chỉ: Tầng 1, Khu nhà D, Liên Bảo, Vụ Bản, Nam Định

Điện thoại: (0350) 3849581

Fax: (0350) 3843051

Email:tchc@cnd.edu.vn

Email: btdung@cnd.edu.vn

Tin nổi bật

Liên kết website