A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo tình hình ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN và đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2025 thực hiện “Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025”

Để xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2025 thực hiện Chương trình; căn cứ các quy định hiện hành về trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; Bộ Công Thương thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2025 tham gia Chương trình.

Thực hiện Quyết định số 259/QĐ-BCT ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025”, Bộ Công Thương được giao chủ trì “Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” (sau đây gọi là Chương trình). Khung Chương trình đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tại Quyết định số 2355/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 8 năm 2017. Để xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2025 thực hiện Chương trình; căn cứ các quy định hiện hành về trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; Bộ Công Thương thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2025 tham gia Chương trình như sau:

I. Đánh giá tình hình ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN vào hoạt động sản xuất, kinh doanh

Các tổ chức KH&CN đã từng được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình trong các năm trước báo cáo đánh giá về tình hình, hiệu quả ứng dụng kết quả của nhiệm vụ KH&CN do đơn vị chủ trì thực hiện vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với từng nhiệm vụ cần làm rõ các nội dung sau:

- Thông tin về nhiệm vụ KH&CN đã được giao: tên nhiệm vụ KH&CN đã được triển khai, nguồn kinh phí, phương thức thực hiện, kết quả (đã nghiệm thu, đang triển khai,...), địa chỉ ứng dụng kết quả nghiên cứu;

- Những đóng góp của việc áp dụng kết quả nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình trong việc nâng cao trình độ công nghệ ngành khai khoáng; nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (có số liệu minh chứng cụ thể);

- So sánh, đối chiếu, đánh giá đóng góp của kết quả nhiệm vụ KH&CN tới việc thực hiện các mục tiêu, nội dung, sản phẩm dự kiến của Khung Chương trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 2355/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Báo cáo đối với từng nhiệm vụ thực hiện theo mẫu Biểu KH2025-QG-02 tại Phụ lục kèm theo công văn này.

Lưu ý: Báo cáo là cơ sở quan trọng để Bộ Công Thương xem xét đề xuất nhiệm vụ của đơn vị đưa vào kế hoạch KH&CN năm 2025.

II. Đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2025 tham gia Chương trình

1. Định hướng nội dung đề xuất

Các đề xuất nhiệm vụ KH&CN tham gia thực hiện Chương trình phải xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp, có nội dung thuộc các hướng sau:

a) Nghiên cứu đổi mới, hiện đại hóa công nghệ, thiết bị để nâng cao hiệu quả khai thác ở các mỏ khai thác khoáng sản rắn bằng phương pháp lộ thiên, hầm lò.

b) Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ tiên tiến khai thác trong các điều kiện đặc biệt như: chiều cao tầng khai thác lớn, bờ mỏ kém ổn định, cấu trúc địa chất phức tạp, vỉa mỏng, khai thác xuống sâu, các khu vực có công trình trên mặt cần bảo vệ, các khu vực chứa nhiều nước.

c) Nghiên cứu đổi mới, hiện đại hóa công nghệ, thiết bị để nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà máy chế biến khoáng sản rắn; nâng cao mức độ chế biến sâu khoáng sản rắn.

d) Nghiên cứu phát triển và ứng dụng các loại thuốc tuyển nổi thế hệ mới có hoạt tính và tính chọn riêng cao, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; phát triển công nghệ tiên tiến để tuyển, chế biến quặng nghèo, quặng khó tuyển như: quặng apatit loại II, loại IV, quặng thành phần vật chất phức tạp.

đ) Nghiên cứu phát triển công nghệ, ứng dụng hóa phẩm tiên tiến, hiện đại để gia tăng thu hồi dầu và duy trì sản lượng giếng, nâng cao hiệu quả khai thác, thu gom, xử lý, vận chuyển, tàng trữ và chế biến dầu.

e) Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các thiết bị khai thác, chế biến khoáng sản thay thế thiết bị nhập khẩu.

Lưu ý: Nhiệm vụ đề xuất tham gia Chương trình phải có khả năng thực hiện xong trong năm 2025.

2. Yêu cầu về hồ sơ đề xuất nhiệm vụ

- Công văn đề xuất nhiệm vụ KH&CN tham gia Chương trình theo mẫu Biểu KH2025-QG-01 tại Phụ lục kèm theo công văn này;

- Biểu tổng hợp đề xuất nhiệm vụ, được sắp xếp theo thứ tự đề xuất ưu tiên triển khai, theo mẫu Biểu KH2025-QG-03 tại Phụ lục kèm theo công văn này (Lưu ý: Biểu tổng hợp gồm 02 phần chính, gồm: Phần I - Danh mục nhiệm vụ chuyển tiếp và mức kinh phí dự kiến năm 2025; Phần II - Danh mục đề xuất nhiệm vụ mở mới và mức kinh phí dự kiến);

- Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia theo mẫu A1-ĐXNV (đối với đề tài KH&CN), mẫu A2-ĐXNV (đối với dự án SXTN) hoặc mẫu A3-ĐXNV (đối với đề án khoa học) tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 06/2023/TT-BKHCN ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

- Văn bản thể hiện nhu cầu của doanh nghiệp đối với vấn đề KH&CN đề xuất và cam kết của doanh nghiệp trong việc đối ứng một phần kinh phí, phối hợp thực hiện, tiếp nhận, ứng dụng, thử nghiệm kết quả nghiên cứu;

- Văn bản minh chứng về công nghệ hoặc sản phẩm KH&CN có khả năng ứng dụng hoặc có xuất xứ từ kết quả nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ đã được hội đồng KH&CN đánh giá, nghiệm thu và kiến nghị triển khai áp dụng hoặc là kết quả khai thác sáng chế hoặc giải pháp hữu ích (áp dụng đối với đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm).

3. Thời hạn và nơi tiếp nhận hồ sơ đề xuất

a) Thời hạn nhận hồ sơ

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đề xuất là ngày 29 tháng 02 năm 2024 theo dấu đến của văn thư Bộ Công Thương (trường hợp gửi trực tiếp) hoặc ngày đóng dấu của bưu điện nơi gửi trên hồ sơ (trường hợp gửi qua bưu điện).

b) Nơi tiếp nhận hồ sơ

Các đơn vị gửi hồ sơ đề xuất về Bộ Công Thương (qua Vụ Khoa học và Công nghệ), số 23 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội; đồng thời gửi 01 bản điện tử (theo định dạng Microsoft Word) nội dung của hồ sơ đề xuất về địa chỉ thư điện tử: nguyenld@moit.gov.vn. Chi tiết hồ sơ, xem tại đây.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, điện thoại: 04.22202312.

Bộ Công Thương thông báo, hướng dẫn để các đơn vị, tổ chức được biết và tham gia thực hiện.


Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website