A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo về việc nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ trong Kế hoạch giai đoạn 2022-2025

Thực hiện Quyết định số 2833/QĐ-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn thực hiện trong Kế hoạch giai đoạn 2022-2025, Bộ Công Thương thông báo để các tổ chức, cá nhân (thuộc mọi thành phần kinh tế) nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện trong Kế hoạch giai đoạn 2022-2025.

1. Hồ sơ nhiệm vụ tuyển chọn: Thực hiện theo mẫu thống nhất quy định tại Thông tư số 50/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương và Thông tư số 37/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2014/TT-BCT.

a. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 18 Thông tư số 50/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương và khoản 8, Điều 1 Thông tư số 37/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2014/TT-BCT. Các điều khoản nêu tại mục này đã được hợp nhất tại khoản 1 Điều 18 Văn bản hợp nhất số 35/VBHN-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hợp nhất các Thông tư số 50/2014/TT-BCT, Thông tư số 37/2016/TT-BCT và Thông tư số 42/2019/TT-BCT.

Ngoài hồ sơ theo quy định nêu trên, các tổ chức/đơn vị xây dựng Công văn đăng ký tham gia tuyển chọn nhiệm vụ theo mẫu gửi kèm theo Thông báo này.

b. Thể thức trình bày, số lượng và quy cách đóng gói hồ sơ

- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được tập hợp thành 01 bộ gồm: một (01) hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 09 bản sao của hồ sơ gốc (mỗi bản đóng đóng thành quyển và đóng dấu đỏ giáp lai), trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode (Times New Roman) theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN 6909:2001), cỡ chữ 14 và 01 bản điện tử của hồ sơ (01 bản scan hồ sơ có đóng dấu, chữ ký định dạng PDF và 01 bản mềm định dạng Word, không đặt mật khẩu). Hồ sơ phải đóng gói trong 01 thùng/hộp có niêm phong và bên ngoài ghi rõ các thông tin liên quan (theo mẫu gửi kèm Thông báo này).

Công văn đăng ký tham gia tuyển chọn nhiệm vụ đề nghị các tổ chức/đơn vị gửi kèm ngoài thùng/hộp hồ sơ niêm phong nêu trên. Văn thư Bộ sẽ đóng dấu số đến/ngày đến Bộ trên cả Công văn và trên thùng/hộp hồ sơ đã niêm phong theo quy định.

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ trước 17 giờ 00’ ngày 17 tháng 02 năm 2022. Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày đóng dấu đến của Bộ Công Thương. Hồ sơ bản mềm (01 bản scan hồ sơ có đóng dấu, chữ ký định dạng PDF và 01 bản mềm định dạng Word, không đặt mật khẩu) đề nghị gửi về Vụ Khoa học và Công nghệ qua email: quangngh@moit.gov.vn. Trường hợp file hồ sơ dung lượng lớn không chuyển qua email được, đề nghị các đơn vị tải lên Google Drive và chia sẻ link để tải về hoặc lưu trữ trong ổ USB gửi kèm hồ sơ tham gia tuyển chọn.

3. Nơi nhận Hồ sơ:

Các tổ chức/đơn vị lấy dấu Công văn đến Bộ tại trụ sở Bộ Công Thương, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sau đó chuyển hồ sơ về trụ sở Bộ Công Thương (qua Vụ Khoa học và Công nghệ) tại địa chỉ 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

4. Thông tin liên hệ:

Trong quá trình lập hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn nhiệm vụ, nếu có vấn đề gì chưa rõ đề nghị liên hệ về Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương (email: chiennb@moit.gov.vn; diepdx@moit.gov.vn/ Điện thoại: 0983701683; 0913504457).

Chi tiết File văn bản gửi kèm xem tại đây.

Ghi chú: Các File văn bản gửi kèm theo gồm có:

- Quyết định số 2833/QĐ-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn thực hiện trong Kế hoạch giai đoạn 2022-2025.

- Mẫu thông tin dán ngoài thùng đựng Hồ sơ.

- Văn bản hợp nhất số 35/VBHN-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và các biểu mẫu có liên quan.


Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website