A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về bảo vệ môi trường

Đảng, Nhà nước ta luôn chủ trương lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe của nhân dân làm mục tiêu hàng đầu trong chiến lược phát triển đất nước.

Hệ thống các quan điểm về bảo vệ môi trường nhất quán, xuyên suốt

Có thể thấy, sau gần 40 năm đổi mới, Đảng ta đã có hệ thống các quan điểm về bảo vệ môi trường (BVMT) nhất quán, xuyên suốt. Các nhiệm kỳ đại hội thường xuyên tổng kết, bổ sung, hoàn thiện các quan điểm cho phù hợp với từng bối cảnh phát triển đất nước và ban hành nhiều văn bản về bảo vệ môi trường

Gần 40 năm đổi mới, Đảng ta đã có hệ thống các quan điểm về bảo vệ môi trường nhất quán, xuyên suốt (Ảnh minh hoạ)

Kế thừa và phát triển các quan điểm của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra quan điểm, chủ trương thể hiện tính chiến lược và quyết tâm chính trị rất cao của Đảng trong công tác BVMT: “…. Lấy BVMT sống và sức khỏe của Nhân dân là mục tiêu hàng đầu; kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường…”.

Cùng với đó, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định quan điểm: “… đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước… bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường…”.

Triển khai Nghị quyết của Đảng, thời gian qua, Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực, chủ động và có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác môi trường. Cả hệ thống chính trị đã chung tay “vào cuộc” để đồng bộ thực hiện các giải pháp. Nhờ đó, công tác BVMT vì mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam đã thu được một số thành tựu nhất định, trong đó, việc khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên ngày càng tiết kiệm và hợp lý; công tác bảo vệ rừng, trồng rừng và bảo tồn đa dạng sinh học có nhiều chuyển biến tích cực; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sẵn sàng phòng, chống thiên tai kịp thời, hiệu quả…

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng về bảo vệ môi trường tại địa phương

UBND tỉnh Sóc Trăng vừa phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học về “Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về bảo vệ môi trường và thực thi chính sách bảo vệ môi trường của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng” chiều ngày 9/5/2024.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Toạ đàm có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá vai trò và sự tham gia của các bên liên quan, nhất là của chính quyền cấp cơ sở, sự tham gia của người dân, của doanh nghiệp trong thực thi chính sách bảo vệ môi trường tại địa phương thời gian qua. Qua đó sẽ làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện; phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của chính quyền cấp cơ sở và người dân, doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách bảo vệ môi trường. Đồng thời sẽ đánh giá một cách đầy đủ hiện trạng môi trường và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại các vùng nguy cơ ô nhiễm môi trường cao, các vùng xâm nhập mặn mạnh được dự báo sẽ tăng mạnh trong thời gian tới, tác động rất lớn đến sinh kế việc làm bền vững của người dân…

Là một địa phương đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ môi trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Nam nhấn mạnh, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng đã tăng cường chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhiều chủ trương, chính sách đã được ban hành, qua đó đã góp phần làm cơ sở để tỉnh quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhờ đó, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy được hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; nhận thức về trách nhiệm bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên ngày càng tốt hơn...

Sóc Trăng chỉ là một trong số các tỉnh thành phố trong cả nước có những thành tựu trong công tác BVMT nhờ quyết liệt triển khai, thực hiện theo Nghị quyết XIII của Đảng về BVMT. Cũng giống như Sóc Trăng, các địa phương cũng còn một số tồn tại, hạn chế riêng trong công tác BVMT, thế nhưng, không thể phủ nhận, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền, các địa phương đã nâng cao hiệu quả thực thi chính sách bảo vệ môi trường và hướng tới phát triển bền vững.

7 nhiệm vụ hướng đến mục tiêu phát triển bền vững

Mục tiêu tại Đại hội XIII của Đảng đề ra là: “Đến năm 2030, cơ bản đạt các mục tiêu phát triển bền vững về tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”. Để đạt được mục tiêu đó, Đại hội XIII của Đảng đã đề ra 7 nhiệm vụ cơ bản:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân về bảo vệ môi trường, từ đó dẫn đến sự thay đổi nhận thức và hành vi của từng cá nhân, cộng đồng. “Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”…

Thứ hai, hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững…Tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường từ Trung ương đến cơ sở. Chú trọng phát triển tổ chức quản lý môi trường ở các tập đoàn kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất và đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng về bảo vệ môi trường.

Thứ ba, tập trung khắc phục, cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường ở các đô thị, các cụm công nghiệp, làng nghề... “Có kế hoạch khắc phục căn bản tình trạng hủy hoại, làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường của các cơ sở sản xuất, các khu công nghiệp, khu đô thị. Cải thiện chất lượng môi trường và điều kiện sống của nhân dân”…

Thứ tư, quản lý chặt chẽ, bảo vệ và phục hồi rừng tự nhiên; phát triển, nâng cao chất lượng rừng; tăng độ che phủ rừng gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái. Tăng cường bảo vệ, ngăn ngừa, kiểm soát, giảm ô nhiễm môi trường biển; bảo vệ, phát triển bền vững các hệ sinh thái, đa dạng sinh học biển, đặc biệt là các rặng san hô, thảm cỏ biển, rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển.

Thứ năm, nâng cao năng lực nghiên cứu, giám sát biến đổi khí hậu, dự báo khí tượng, thủy văn và cảnh báo thiên tai; năng lực chủ động phòng, tránh, giảm nhẹ, năng lực chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thứ sáu, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững theo Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc, đó là duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

Thứ bảy, “Tăng cường hợp tác quốc tế trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” nhằm giải quyết hiệu quả những khó khăn vượt khỏi khả năng của một quốc gia. Mở rộng hợp tác quốc tế về môi trường trên tinh thần tôn trọng và thực hiện nghiêm túc các công ước quốc tế mà nước ta đã ký kết, tham gia; đồng thời tiếp thu, vận dụng những kinh nghiệm quốc tế trong bảo vệ môi trường…Bên cạnh đó, tích cực đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với tội phạm môi trường quốc tế nhằm góp phần đẩy lùi tình trạng gây ô nhiễm, xâm hại môi trường, suy thoái môi trường, suy thoái tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học của Việt Nam.


Tác giả: Trúc Linh

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website