A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2022 tham gia “Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025”

Thực hiện Quyết định số 1518/QĐ-BCT ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng năm 2022 tham gia “Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” thực hiện Đề án “Đổi mới và hiện đại hoá công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025”, Bộ Công Thương thông báo:

1. Tổ chức việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KH&CN thực hiện “Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” nêu tại Danh mục kèm theo.

2. Việc tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn (sau đây gọi tắt là Hồ sơ) như sau:

3.1 Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì:

a) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì;

b) Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì (nếu có);

3.2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia (Biểu B1-1-ĐON);

3.3 Thuyết minh đề tài (Biểu B1-2a-TMĐTCN; thuyết minh dự án SXTN (Biểu B1-2c-TMDA);

3.4 Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (Biểu B1-3-LLTC);

3.5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Biểu B1-4-LLCN);

3.6. Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (Biểu B1-4-LLCN), trong đó có kê khai mức lương chuyên gia (trường hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ có thuê chuyên gia);

3.7. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (Biểu B1-5-PHNC); Trong đó, nêu rõ cụ thể nội dung phối hợp và kinh phí cam kết đối ứng tham gia thực hiện nhiệm vụ

3.8. Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ). Báo giá được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trước thời điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần);

3.9. Báo cáo tài chính của 02 đến 03 năm gần nhất của tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp (nếu có cam kết đối ứng từ nguồn vốn tự có) đã nộp các cơ quan quản lý theo quy định;

3.10. Phương án huy động vốn đối ứng đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia phải có vốn đối ứng. Văn bản cụ thể cần có cho từng trường hợp trong phương án huy động vốn đối ứng như sau:

a) Đối với trường hợp sử dụng nguồn vốn tự có: Hồ sơ minh chứng tổ chức chủ trì có thể huy động được nguồn vốn tự có để thực hiện nhiệm vụ.

b) Đối với trường hợp huy động vốn từ các cá nhân/tổ chức hoặc huy động vốn góp của chủ sở hữu: Cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của các cá nhân/tổ chức/chủ sở hữu cho tổ chức chủ trì để thực hiện nhiệm vụ

c) Đối với trường hợp vay tổ chức tín dụng: Cam kết cho vay vốn của các tổ chức tín dụng để thực hiện nhiệm vụ hoặc hợp đồng hạn mức tín dụng còn hiệu lực của tổ chức tín dụng đối với tổ chức chủ trì. Trước khi ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, nếu Tổ thẩm định kinh phí có yêu cầu, tổ chức chủ trì bổ sung Hợp đồng tín dụng cho nhiệm vụ với tổng giá trị hợp đồng tín dụng đảm bảo được vốn đối ứng thực hiện nhiệm vụ;

3.11. Tài liệu liên quan khác, nếu tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn hoặc giao trực tiếp thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ hoặc đơn vị quản lý cần làm rõ thông tin trong quá trình tuyển chọn và thẩm định nhiệm vụ.

4. Số lượng hồ sơ:

01 bộ hồ sơ trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và 01 bản điện tử của hồ sơ (dạng PDF, không đặt mật khẩu). Các tài liệu quy định từ Mục 3.1 đến Mục 3.11 là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực. Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

a) Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đăng ký tham gia “Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025”;

b) Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì, tên chủ nhiệm nhiệm vụ;

c) Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

5. Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn:

17 giờ 00 ngày 16 tháng 02 năm 2022 (theo dấu đến của Văn phòng Bộ Công Thương)

6. Nơi nhận Hồ sơ:

Bộ Công Thương (Qua Vụ Khoa học và Công nghệ)

23 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội

(Hồ sơ tham gia đăng ký đăng ký tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN được nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện)

7. Thông tin liên hệ

Trong quá trình xây dựng hồ sơ, nếu có vấn đề gì chưa rõ xin liên hệ với Phòng kế hoạch tổng hợp, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương (Điện thoại: 024.22202438 hoặc 024.22202308).

Các hồ sơ kèm theo thông báo:

Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng năm 2022.


Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website