A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo về việc nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Công Thương trong Kế hoạch năm 2025

Thực hiện Quyết định số 1228/QĐ-BCT ngày 22 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện trong Kế hoạch năm 2025, Bộ Công Thương thông báo:

1. Tổ chức tuyển chọn tổ chức và cá nhân có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ tại Danh mục kèm theo.

2. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn:

a. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 18 Thông tư số 50/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương và khoản 8, Điều 1 Thông tư số 37/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2014/TT-BCT.

b. Thể thức trình bày, số lượng và quy cách đóng gói hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được tập hợp thành 01 bộ gồm: một (01) hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 09 bản sao của hồ sơ gốc (mỗi bản đóng thành quyển và đóng dấu đỏ giáp lai), trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode (Times New Roman) theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN 6909:2001), cỡ chữ 14 và 01 bản điện tử của hồ sơ (01 bản scan hồ sơ có đóng dấu, chữ ký định dạng PDF và 01 bản mềm định dạng Word/Excel, không đặt mật khẩu). Hồ sơ phải đóng gói trong 01 thùng/hộp có niêm phong và bên ngoài ghi rõ các thông tin liên quan (theo mẫu gửi kèm Thông báo này).

3. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ trước 17 giờ 00’ ngày 07 tháng 6 năm 2024. Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu đến của Bộ Công Thương (trường hợp nộp trực tiếp).

4. Địa chỉ nhận Hồ sơ:

Bộ Công Thương (qua Vụ Khoa học và Công nghệ), 23 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

5. Thông tin liên hệ:

Trong quá trình lập hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn nhiệm vụ, nếu có vấn đề gì chưa rõ đề nghị liên hệ về Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương (email: nguyenld@moit.gov.vn; chiennb@moit.gov.vn  / Điện thoại: 024.22202312 hoặc 024.22202438).

Chi tiết File văn bản gửi kèm xem tại đây.

Ghi chú: Các file văn bản gửi kèm theo gồm có:

- Quyết định số 1228/QĐ-BCT ngày 22 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện trong Kế hoạch năm 2025.

- Mẫu thông tin dán ngoài thùng đựng Hồ sơ.

- Văn bản hợp nhất số 35/VBHN-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và các biểu mẫu có liên quan.


Nguồn:Vụ Khoa học và Công nghệ Copy link

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website