A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đà Nẵng: Tập trung triển khai hiệu quả Đề án “Phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030”

UBND thành phố Đà Nẵng mới đây đã ban hành Công văn số 7699/UBND-SCT giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tập trung triển khai có hiệu quả Đề án “Phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030” trên địa bàn thành phố.

Công văn nếu rõ, thành phố cần nghiên cứu, hoàn thiện, nâng cấp quy mô các công nghệ phục vụ công nghiệp sinh học ngành Công Thương theo chuỗi công nghệ khép kín, sản xuất tuần hoàn đối với từng nhóm nguyên liệu chủ yếu trong nước, tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở các ngành, lĩnh vực công nghiệp, thương mại, năng lượng; Ứng dụng công nghệ sinh học trong các ngành năng lượng, thương mại, công nghiệp chế biến (gồm: thực phẩm, đồ uống và các sản phẩm đồ uống chế biến từ hạt, ngũ cốc...); Các ngành công nghiệp nhẹ (dệt may, da giày, giấy, dầu thực vật, nhựa...), khai thác khoáng sản. Hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ sinh học nghiên cứu, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, phát triển tài sản trí tuệ theo các chính sách, chương trình, kế hoạch của thành phố.

Đồng thời, tranh thủ hợp tác quốc tế về đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp sinh học thông qua các chương trình hợp tác với các quốc gia tiên tiến, phát triển về công nghệ sinh học, công nghiệp sinh học; chú trọng hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển công nghệ sinh học, công nghiệp sinh học, tạo điều kiện để doanh nghiệp làm chủ công nghệ được chuyển giao, nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ và tự chủ triển khai hoạt động sản xuất. Tổ chức các hoạt động kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao công nghệ, hoàn thiện công nghệ trong nghiên cứu sản xuất, kinh doanh sản phẩm Đề án.

Khuyến khích đầu tư, xây dựng các phòng thí nghiệm phục vụ phát triển công nghiệp sinh học, đồng thời có chức năng kiểm nghiệm chất lượng và chất lượng an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của thành phố Đà Nẵng. Tạo lập thị trường thông thoáng, thuận lợi, phát triển thêm các ngành công nghiệp phụ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển ngành công nghệ sinh học; kết nối giữa các nhà khoa học của các Viện, trường, tổ chức với doanh nghiệp công nghệ sinh học để hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao công nghệ, hoàn thiện công nghệ trong nghiên cửu sản xuất, kinh doanh sản phẩm.

Bên cạnh đó, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp sinh học ngành công thương; xây dựng, lồng ghép trong các chính sách, chương trình thuộc lĩnh vực quản lý đối với cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích nghiên cứu phát triển, làm chủ, chuyển giao và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp chế biến. Tạo lập thị trường, môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển ngành công nghiệp sinh học, hình thành và phát triển các doanh nghiệp công nghiệp sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến được nêu tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 22-9-2021 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan khác. Thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26-8-2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; chú trọng phát triển công nghiệp sinh học.

Trong đó, Sở Công Thương Đà Nẵng được giao chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ Đề án được nêu tại Công văn này; Đồng thời, tham mưu UBND thành phố triển khai các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Đề án trên địa bàn thành phố. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách để thực hiện có hiệu quả Đề án trên địa bàn thành phố; Chú trọng chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp sinh học trong lĩnh vực công nghệ chế biến phù hợp với các chủ trương, chính sách của Bộ, ngành trung ương.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương Đà Nẵng cũng có trách nhiệm chủ động xây dựng nội dung cụ thể triển khai Đề án theo chức năng, nhiệm vụ của ngành Công Thương bằng hình thức phù hợp, đảm bảo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Đề án theo yêu cầu; Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án, gửi Bộ Công Thương, UBND thành phố và các đơn vị liên quan.

Các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện chủ động xây dựng nội dung cụ thể triển khai Đề án theo các nhiệm vụ Đề án có liên quan thuộc lĩnh vực quản lý bằng hình thức phù hợp, đảm bảo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Đề án theo yêu cầu; Phối hợp báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ Đề án thuộc lĩnh vực quản lý khi có yêu cầu, gửi về Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND thành phố và Bộ Công Thương.


Tác giả: Anh Bình

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website