A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025

Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025.

Tỉnh Hòa Bình xác định công nghiệp hỗ trợ là một trong những khâu đột phá để nâng cao giá trị gia tăng và nền tảng phát triển ngành công nghiệp bên vững. Phát triển công nghiệp hỗ trợ có chọn lọc phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Hòa Bình trong tổng 6 nhóm ngành hàng được Chính phủ quy định hỗ trợ nhằm phục vụ một số lĩnh vực công nghiệp ưu tiên của tỉnh và hướng tới mục tiêu tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Việc ưu tiên thu hút các Tập đoàn, doanh nghiệp công nghiệp lớn để tạo điều kiện cho công nghiệp hỗ trợ phát triển cũng được chú trọng. Tuy nhiên, phát triển công nghiệp hỗ trợ phải gắn với việc bảo vệ môi trường trên cơ sở áp dụng tiến bộ trong sản xuất, đổi mới công nghệ, có giá trị gia tăng cao, phát triển công nghiệp sạch, sử dụng năng lượng tiết kiệm. Bố trí các doanh nghiệp hợp lý để nâng cao hiệu quả xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường.

Trên cơ sở quan điểm đó, tỉnh đã đặt mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu phát triển sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa đáp ứng nhu cầu cho sản xuất; tăng thu ngân sách cho tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hòa Bình nhanh, toàn diện và bền vững.

Giảm dần các ngành sản xuất sử dụng nhiều lao động chưa qua đào tạo, lao động phổ thông. Thu hút mời gọi đầu tư từ các tập đoàn, doanh nghiệp công nghiệp lớn có tiềm năng về công nghệ, thị trường và vốn để đầu tư xây dựng những dự án quy mô lớn, làm nền tảng, có tính lan tỏa cao, từ đó thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp để tạo hành lang thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ vào tỉnh Hòa Bình; Tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng nhưu năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thu hút đầu tư từ các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, từng bước tham gia vào chuỗi giá trị ở một số chuyên ngành, lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất trên địa bàn.

Đến năm 2025, có trên 20 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên tỉnh Hòa Bình, trong đó 30% doanh nghiệp có hệ thống sản xuất và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ năng lực tham gia cung ứng sản phẩm hoặc tham gia vào chuỗi giá trị của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong vào ngoài tỉnh.

Nhằm đạt được những mục tiêu trên, tỉnh Hòa Bình đề ra các hoạt động như: Kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng ở trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất; Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu; Xây dựng và vận hành trang thông tin về công nghiệp hỗ trợ. 


Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website